60 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép

Hotline